Atgriezties uz sākumlapu.

SIA “THE PLACE” (turpmāk – Organizācija) veiktās personas datu apstrādes privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai (turpmāk – Datu subjekts) informāciju par Organizācijas veiktajām personu datu apstrādēm, apstrādes nolūkiem, apjomu un aizsardzību, kā arī informēt Datu subjektu par tā tiesībām.

Apstrādājot personas datus, Organizācija ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk -Vispārīgā datu aizsardzības regula vai VDAR) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Visi termini, kas tiek lietoti Privātuma politikā tiek tulkoti Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Organizācijai, lai izpildītu tās funkcijas un sniegtu pakalpojumus visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par Datu subjektiem un organizācijām.

1. Pārzinis

Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA “THE PLACE”
Reģistrācijas Nr. 42103087797
Adrese: Miera iela 46, Liepāja, LV-3411
Tālrunis: +371 26626689, elektroniskā pasta adrese: info@theplace.webadmin.lv

2. Personas datu iegūšana un apstrāde

Organizācija iegūst Datu subjekta datus no paša Datu subjekta vai trešajām personām, ja tam ir tiesisks pamats. Organizācija Datu subjekta personas datus apstrādā papīra un elektroniskā formātā. Personas datu apstrādi veic Organizācijas darbinieki, kuri ir pilnvaroti to veikt, kā arī kāds no Organizācijas apstrādātājiem, ar ko Organizācijai ir noslēgts līgums.

3. Organizācijas veiktās personas datu apstrādes nolūki, tiesiskie pamati un glabāšanas termiņi.

Organizācija apstrādā Datu subjekta personas datus tikai tad, kad ir tiesiskais pamats to darīt.

Personu datu apstrādes nolūks Apstrādātie personas dati Tiesiskais pamats Glabāšanas ilgums
Saziņai nodrošināšanai – sniegtās informācijas apstrādei un nodrošināšanai Vārds, uzvārds, kontaktinformācija (telefonu nr, e-pasts, adrese) VDAR 6.panta 1.punkta c), f) apakšpunkts, Iesniegumu likums beztermiņa
Abonementa lietošanas nodrošināšanai un lietotāju identificēšanai Vārds, uzvārds, kontaktinformācija (telefona numurs), fotoattēls VDAR 6.panta 1.punkta b), f) apakšpunkts. beztermiņa
Informēt Klientu par veselības stāvokļa atbilstības nepieciešamību, lai piedalītos Aerial Stretching treniņos Vārds, uzvārds, paraksts, informācija par veselības stavokli VDAR 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts beztermiņa
Maksājumu administrēšanai Vārds, uzvārds, personas kods VDAR 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts, Likums “Par gr;amatvedību” 5 gadi

 

4. Personas datu glabāšana

Personas datus Organizācija glabā normatīvajos aktos noteikto laika periodu vai līdz brīdim, kad sasniegts mērķis, kam dati ievākti.
Personas datus, ko Datu subjekts sniedzis, pamatojoties uz savu piekrišanu, Organizācija glabā līdz brīdim, kad ir īstenots datu ievākšanas mērķis vai kad Datu subjekts atsauc savu piekrišanu.
Organizācija var glabāt arī Datu subjektu personas datus līdz to pieprasījumam datus dzēst, bet ne vienmēr Organizācija spēs izpildīt Datu subjekta pieprasījumu dzēst datus. Organizācija, ciktāl datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, nav tiesīga dzēst Datu subjekta personas datus.

5. Datu subjekta tiesības

Pirms personas datu iegūšanas vai brīdī, kad personas dati tiks iegūti, Organizācija Datu subjektam sniegs informāciju par to, kāpēc Organizācijai Datu subjekta dati ir nepieciešami. Datu subjekts galvenokārt tiek informēts ar šo privātuma politiku, bet atsevišķos gadījumos tas var tikt nodrošināts ar atsevišķām informēšanas formām, informāciju uz iesniegumu veidlapām, līgumos ietvertu informāciju, informatīvām zīmēm vai mutiski, kāpēc Organizācijai ir nepieciešami Datu subjekta personas dati, un ko Organizācija iesāks ar Datu subjekta personas datiem atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantam.
Jums ir tiesības realizēt visas savas kā datu subjekta tiesības, kas noteiktas Vispārīgās datu aizsardzības regulas III nodaļā.

6. Informācijas apmaiņa

Organizācija var Datu subjekta personas datus nodot citām organizācijām, kad tas būs nepieciešams un pieļaujams vai to pieprasīs tiesību akti, tai skaitā iespējams tos nodos tiesībaizsardzības iestādēm vai citām valsts un pašvaldību iestādēm.

Personas dati var tikt nodoti apstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura Organizācijas vārdā apstrādā personas datus), ja tas būs nepieciešams Organizācijas funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai.

Organizācija var nodot Datu subjekta personas datus trešajām personām, bet tikai, kad tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, vai ja to atļauj tiesību akti personas datu aizsardzības jomā.

Organizācija nenodot personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

7. Cita informācija

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar Organizācijas veikto personas datu apstrādi Datu subjektiem jāsazinās ar Organizāciju pa 1.punktā norādītiem kontaktinformācijas kanāliem.
Privātuma politikas aktuālā versija vienmēr tiks publicēta Organizācijas tīmekļa vietnē www.theplace.lv sadaļā Privātuma politika. Organizācijai ir tiesības veikt grozījumus Privātuma politikā, par to iepriekš neinformējot Datu subjektu.

Atgriezties uz sākumlapu.